„Studia nad Rodziną”, 30-31 (2012)

„Studia nad Rodziną”, 30-31 (2012)

SPIS TREŚCI

Benedykt XVI – Aby zbudować społeczeństwo o ludzkim obliczu

I. ARTYKUŁY PODSTAWOWE
ks. Andrzej Proniewski– Promocja rodziny w nauczaniu Benedykta XVI
Christoph Gregor Müller– Anweisungen für Eheleute nach der Haustafel des Ersten Petrusbrief (1 Petr 3,1-7)
ks. Marian Antoniewicz– Bóg miłosiernym Ojcem. Przypowieść o dwóch braciach i o dobrym ojcu (Łk 15,11-32) w interpretacji Benedykta XVI
ks. Mirosław Brzeziński– Wybrane aspekty polityki prorodzinnej w dokumentach Papieskiej Rady ds. Rodziny
Teresa Mazan–Przedmiot formalny nauk o rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym
Jolanta Łodzińska– Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka
ks. Stanisław Biały– L’Anno della Fede secondo il Papa Benedetto XVI
ks. Wiesław Jankowski–Wiara wyrazem nowej formy życia w Duchu Świętym
ks. Krzysztof Wolski, Danuta Bazyluk– Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich (FC 85)
ks. Adam Skreczko–Kreatywna współpraca katechety z rodzicami
ks. Rafał Bednarczyk– Współpraca wychowawcza rodziny, parafii i szkoły na przykładzie katechezy parafialnej przygotowującej do I Komunii Świętej
ks. Wojciech Turowski– Miejsce głoszenia kerygmatu we wspólnocie parafialnej
Richard Hartmann– Soldatenfamilien im Stress: Familienpastoral – systemisch – angesichts besonderer Herausforderungen
Stanislava Prítrská– Posttraumatický rozvoj a rozvod manželstva
Małgorzata Frąckiewicz– Stopnie pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w języku młodzieży (część I). Nazwy członków najbliższej rodziny
Beata Pawlik– Role członków rodziny w procesie konsumpcji

II. ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
ks. Stanisław Biały– Donacja organów – domniemana zgoda: Relacje w rodzinie
Daria Mikuła-Wesołowska– Chrześcijański wymiar cierpienia w kształtowaniu osobowości lekarza
ks. Rafał Chruśliński–Wokół antropologiczno-teologicznych aspektów antykoncepcji według ks. Jerzego Bajdy
Bożena Bassa–Prawa reprodukcyjne i seksualne jako „nowe prawa” człowieka
Agnieszka Regulska–The importance of sexual purity for marriage
ks. Andrzej Jacek Najda– Święto Trzech Króli w Biblii i tradycji Kościoła
ks. Wiesław Jankowski–Wstęp do kierownictwa duchowego osób zniewolonych przez moce ciemności
ks. Marek Tatar– Wychowanie do dojrzałej duchowości
Przemysław Siciarz– Aktywność turystyczna drogą doskonalenia człowieka
ks. Przemysław Artemiuk– „Myśl słaba” Gianniego Vattimo a chrześcijaństwo
Anna Jagusiak– Funeralne praktyki żydowskie jako tło chrześcijańskiego orędzia o zmartwychwstaniu

III. RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Hazard i uzależnienia wirtualne, red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, 197 s.– ks. Mirosław Brzeziński
J. Mastalski, Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie. Perspektywa pedagogiczna, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2006, 387s. – ks. Józef Stala
A. Regulska, Wartość czystości seksualnej. Analiza etyczno-pedagogiczna, Maternus Media, Tychy 2007, 206 s.– ks. Józef Stala
S. Kuźma-Markowska, Zdrowe matki, chciane dzieci. Ruch kontroli urodzeń w stanie Illinois 1923-1941, Wydawnictwo Meriton, Warszawa 2009, 320 s.– Bożena Bassa
Czas rodziny – czas nadziei, red. U. Dudziak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, 190 s. – ks. Mirosław Brzeziński
Sprawozdanie z konferencji nt. „Gdzie ci mężczyźni…  silni, prawdziwi tacy?”, Lublin, 21.03.2012 – ks. Mirosław Brzeziński
Sprawozdanie z sympozjum naukowego nt. „Duszpasterstwo rodzin jako działalność pastoralna”, Lublin, 14.11.2012 –ks. Grzegorz Pyźlak
Sprawozdanie z 48 Sympozjum Biblistów Polskich, Tarnów, 8-9.09.2010 – ks. Wojciech Michniewicz

Informacje dla Autorów
Wykaz recenzentów 2012


CONTENTS – ENGLISH SUMMARIES

Benedict XVI – To build a society with human face

I. BASIC ARTICLES
Fr Andrzej Proniewski – Promoting the family in the teaching of Pope Benedict XVI
Christoph Gregor Müller – Instructions for spouses according to the First Epistle of St Peter
Fr Marian Antoniewicz – God, the merciful Father. The parable of two brothers and a good father (St. Luke 15,11-32) as interpreted by Benedict XVI
Fr Mirosław Brzeziński – Selected aspects of family policy in the documents of the Pontifical Council for the Family
Teresa Mazan – The formal object of family sciences in the interdisciplinary approach
Jolanta Łodzińska – The family as the foundation of human’s development and upbringing
Fr Stanisław Biały – Year of the Faith according to Pope Benedict XVI
Fr Wiesław Jankowski – Faith as an expression of the new form of life in the Holy Spirit
Fr Krzysztof Wolski, Danuta Bazyluk – The Church is the home and family for all men (FC 85)
Fr Adam Skreczko – Creativity in a  religious instruction teacher -parent cooperation
Fr Rafał Bednarczyk – Educational cooperation in the family, at the parish and at school as an example of parish catechesis preparing to the First Holy Communion
Fr Wojciech Turowski – The Place of the Proclamation of the Kerygma in the Parish Community
Richard Hartmann – Soldiers’ families under stress: the family pastoral care – systemic solutions in the face of specific challenges
Stanislava Prítrská – Post-traumatic growth and divorce
Małgorzata Frąckiewicz – Degrees of consanguinity and affinity of the family in the language of young people (Part I). Names of the members of the immediate family
Beata Pawlik – The roles of family members in the process of consumption

II. SUPPLEMENTARY ARTICLES
Fr Stanisław Biały – Organ donation - implied consent: family relations
Daria Mikuła-Wesołowska – The Christian dimension of suffering in shaping the doctor’s personality
Fr Rafał Chruśliński – On anthropological and theological aspects of contraception according to Fr Jerzy Bajda
Bożena Bassa – Sexual and reproductive rights as „New rights” of man
Agnieszka Regulska – The importance of sexual purity for marriage
Fr Andrzej Jacek Najda – Feast of the Three Kings in the Bible and the Tradition of the Church
Fr Wiesław Jankowski – Introduction to the spirituals guidance of people enslaved by the power of darkness
Fr Marek Tatar – Education towards mature spirituality
Przemysław Siciarz – Tourist activity as a way to man’s improvement
Fr Przemysław Artemiuk – “The weak thought” of Gianni Vattimo as a challenge for Christianity
Anna Jagusiak – The Jewish funeral practices as the background of Christian proclamation of the resurrection

III. REVIEWS AND REPORTS
Gambling and virtual addictions, red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, 197 s. – Fr Mirosław Brzeziński
J. Mastalski, A Christian in face on aggression in the family. Pedagogical approach, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2006, 387 s. – Fr Józef Stala
A. Regulska, The value of sexual chastity. An ethical and pedagogical analysis, Maternus Media, Tychy 2007, 206 s.– Fr Józef Stala
S. Kuźma-Markowska, Healthy mothers, wanted children. The movement of birth control in Illinois 1923-1941, Wydawnictwo Meriton, Warszawa 2009, 320 s. – Bożena Bassa
The time of the family – the time of hope, red. U. Dudziak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, 190 s. – Fr Mirosław Brzeziński
A report on the conference about „Where are those men… so strong and authentic?”, Lublin, 21.03.2012 – Fr Mirosław Brzeziński
A report on the scientific symposium on „The family pastoral care as a pastoral activity”, Lublin, 14.11.2012 – Fr Grzegorz Pyźlak
A report on the 48th  Polish Biblicists Symposium, Tarnów, 8-9.09.2010 – Fr Wojciech Michniewicz

Information for the Authors
List of reviewers 2012

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach