Dla Autorów

„Studia nad Rodziną”

Kwartalnik Wydziału Studiów nad Rodziną

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 208,
01-938 Warszawa

tel.: +48 22 561 90 47, e-mail: snr@uksw.edu.pl

http://www.snr.wsr.uksw.edu.pl

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Informacje ogólne

 1. Artykuły przekazane do publikacji w „Studiach Nad Rodziną” nie mogą być wcześniej publikowane, ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
 2. Tekst należy oddać w formie wydruku w formacie A-4 oraz w wersji elektronicznej.Preferowana objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego – ok. 40 tysięcy znaków ze spacjami, objętość recenzji i sprawozdań 0,5 arkusza wydawniczego – ok. 20 tysięcy znaków ze spacjami.
 3. Kompletny materiał przekazany do publikacji powinien zawierać:
  • imię i nazwisko autora (autorów) oraz afiliację,
  • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
  • tekst artykułu,
  • bibliografię (zawierającą tylko publikacje cytowane w artykule!),
  • streszczenie artykułu w jęz. polskim (max. 1 strona) - w przypadku recenzji lub sprawozdań nie zamieszczamy streszczenia,
  • streszczenie artykułu w jęz. angielskim (Summary),
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (Keywords),
  • notę o autorze (autorach).

  W celu kontaktu redakcji z autorem należy dołączyć również adres do korespondencji, telefon, e-mail.

 4. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 5. Autorzy artykułów oraz recenzji otrzymują 1 egzemplarz autorski czasopisma. Nie przewiduje się honorariów za publikację tekstu.

Informacje dotyczące edycji tekstu

Materiał do publikacji należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

 • Tekst zapisany czcionką Times New Roman, 11 pkt lub większą w pliku *.doc,
 • Wersja elektroniczna ma być zapisana na płycie lub pendrive,
 • Wydruk w formacie A-4, jednostronny, na luźnych kartkach,
 • Wydruk bez poprawek i notatek odręcznych,
 • Interlinia 1,5 pt,
 • Marginesy min. 2 cm,
 • Strony ponumerowane,
 • Zdjęcia i rysunki - najchętniej oryginalne lub zapisane w formacie *.jpg, *.pdf, ewentualnie skany z rozdzielczością min. 300 dpi,
 • Wzory zapisane w formacie *.pdf,
 • Ewentualne obce czcionki dołączone do pliku,
 • W przypadku pracy zbiorowej należy zachować jednolity podział tekstu, jednolity wzór tablic oraz jednolitą skalę rysunków,
 • Do obowiązków autora (redaktora pracy zbiorowej) należy nanoszenie na wersję elektroniczną poprawek redakcyjnych uzgodnionych wcześniej z redaktorem wydawnictwa.

            Autor (redaktor pracy zbiorowej) zobowiązany jest do zachowania generalnych zasad przygotowania materiałów:

 • tytuły czasopism czcionką prostą i w cudzysłowie,
 • terminy obce i tytuły kursywą,
 • cytaty czcionką prostą i w cudzysłowie,
 • do wyróżnień stosujemy rozstrzelenia lub pogrubienia,
 • wypunktowania czytelne,
 • numer przypisu występujący na końcu zdania zawsze przed kropką (kropka kończy zdanie).

Zasady sporządzania przypisów:

Przypisy, w których po raz pierwszy przywoływane jest określone dzieło, powinny zawierać pełne dane bibliograficzne, według wzoru:

 • pozycja książkowa:
  K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1982, s. 18-20.
 • artykuł w czasopiśmie:
  J. Bajda, Prawa człowieka – między prawem a bezprawiem, „Studia Nad Rodziną” 2010, nr 26-27, s. 21.
 • artykuł w publikacji zbiorowej:
  P. Poręba, Rodzina chrześcijańska „małym Kościołem”, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, WAM, Kraków 1982, s. 190-191.
 • Kiedy dzieło cytowane jest po raz kolejny, prosimy stosować zapis skrócony z wykorzystaniem oznaczeń: dz. cyt.; tamże lub tenże.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach