Studia nad Rodziną 28 - 29/2011

„Studia nad Rodziną” nr 28 - 29

SPIS TREŚCI

I.  ARTYKUŁY  PODSTAWOWE 
abp Edward Ozorowski -  Jana Pawła II rozumienie sakramentu w odniesieniu do małżeństwa
Bożena Bassa - „Cywilizacja śmierci” i „kultura miłości” w nauczaniu Jana Pawła II
ks. Andrzej Pryba - Rodzina: dar i zadanie
ks. Marcin Składanowski, -  Małżeństwa mieszane wyznaniowo – ekumeniczna szansa i życiowe problemy. perspektywa teologiczna i duszpasterska.
ks. Roman Ceglarek - Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym w rodzinie i parafii w świetle znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
Elżbieta Osewska - Katecheza rodziców w kontekście wyzwań XXI wieku

PRAWO NATURALNE
Benedykt XVI  - Bioetyka i naturalne prawo moralne
kard. Zenon Grocholewski - Prawo naturalne w doktrynie Kościoła
ks. Jerzy Bajda - Spór o prawo naturalne w encyklice Humanae vitae
Helena Pietrzak - Curator ventris dla nasciturusa

RODZINA I TRADYCJA
ks. Mirosław Brzeziński - Przekaz wiary i tradycji chrześcijańskiej w rodzinie wypełnieniem sakramentalnych zobowiązań małżonków i rodziców
ks. Adam Skreczko - Rodzina przekazicielem kultury chrześcijańskiej
ks. Jerzy Szymołon - Narcystyczna kultura a kondycja rodziny
ks. Józef Młyński - Od tradycji do nowoczesności – problemy rodziny wczoraj i dziś
Agnieszka Regulska - Przeobrażenia w modelu i funkcjach rodziny na przestrzeni XIX -XX wieku
Monika Szpringer, Anna Dąbrowska -  Misja dziadków w rodzinach XXI wieku – nowe role, wyzwania, oczekiwania
Aneta Bołdyrew -  Między tradycją a nowoczesnością. polskie ziemianki o etosie życia rodzinnego w dobie zaborów
Agnieszka Przychodnia - Znaczenie i rola kulturotwórcza wielkopolskich rodzin ziemiańskich
ks. Władysław Szewczyk - Pocałunek i pozdrowienie w polskiej tradycji rodzinnej

II.  ARTYKUŁY  UZUPEŁNIAJĄCE

Jakub Wójcik - Problem definicji kontemplacji
ks. Józef Stala- Pogłębianie życia chrześcijańskiego nauczyciela religii i katechety. w kierunku formacji chrześcijańskiej
ks. Waldemar Woźniak - Cechy osobowościowe wychowanków domów dziecka w perspektywie integracji społecznej
ks. Władysław Kądziołka - Polisemia jako klucz do estymy logosu

III.  RECENZJE  I  SPRAWOZDANIA

„Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Władysławowi Szewczykowi”, red. M. Drożdż, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2006, 583 s. - ks. Józef Stala
O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, red. J. Starega - Piasek A. Hryniewicka, Wydawnictwo Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2008, 141 s. - ks. Józef Młyński
Migracje kobiet Przypadek Polski, red. M. Kindler i J. Napierała, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010. -ks. Władysław Szewczyk
D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, 262 s. - ks. Józef Młyński
Sprawozdanie z 43 Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski- ks. Mirosław Nowosielski

Wykaz skrótów

CONTENTS  –  ENGLISH  SUMMARIES

I.  BASIC ARTICLES

Archbishop Edward Ozorowski: John Paul II’s understanding  of a sacrament in relation to matrimony
Bożena Bassa: „Civilization of Death” and the “Culture of Love” in the teaching of John Paul II
Fr Andrzej Pryba: Family – Gift and Assignment
Fr. Mrcin Składowski, Mixed Marriages Religious and Ecumenical Chance and Living Problems. A Theological and Pastoral Perspective
Fr Roman Ceglarek: The religious education of kindergarden children in the family and parish according to the revised Core Curriculum catechesis of the Catholic Church in Poland.
Elżbieta Osewska: Parental Catechesis in the Context of Challenges of 21st Century 

PRAWO NATURALNE

Benedict XVI, Bioethics and Natural Moral Law
Cardinal Zenon Grocholewski: Natural law in the doctrine of the Church
Fr Jerzy Bajda: The Controversy Surrounding Natural La In the Encyclical Humanae vitae
Helena Pietrzak: Curator Ventris for Nasciturus 

RODZINA I TRADYCJA

Fr Mirosław Brzeziński: The passing down of faith and Christian tradition in the family is a fulfillment of the sacramental responsibilities of marriage and parenthood
Fr Adam Skreczko: The family’s function to hand over Christian culture
Fr Jerzy Szymołon: Narcissistic culture and the family condition
Fr Józef Młyński - From tradition to modernity – yesterday’s and today’s family problems
Agnieszka Regulska: Transforming in the model and functions  of the family over the 19th and 20th century
Monika Szpringer, Anna Dąbrowska: Grandparents’ mission in the families  of the 21st century – new functions, challenges, expectations
Aneta Bołdyrew: Between Tradition and Modernity. Polish Landladies About the Ethos  of Family Life During the Partition
Agnieszka Przychodnia: The meaning and culture-building role  of Great Poland landed gentry families
Fr Władysław Szewczyk: The Kiss and greeting in the polish family tradition 

IISUPPLEMENTARY ARTICLES

Jakub Wójcik: The problem of the definition of contemplation summary
Fr. Józef Stala, Intensifying the Christian Life of a Religion Teacher and Catechist. Towards a Christian Formation
Fr Waldemar Woźniak: Personality traits in children’s homes  inmates from the perspective of social integration
Fr Władysław Kądziołka: Polysemy like a key to the esteem logos 

III.  REVIEWS AND REPORTS

A human being between the destiny and the choice. A commemorative book dedicated to Fr. dr Władysław Szewczyk, ed. M. Drożdż, Biblos Publishers, Tarnów 2006, 583 pages – Fr. Józef Stala
Of the need of the evaluation in social work, ed. J. Starega-Piasek, A. Hryniewiecka, Publishers Ex Libris of a Social Worker, Warsaw 2008, 141 pages – Fr. Józef Młyński,
Migrations of women. The Case of Poland, ed. M. Kindler and J. Napierała, Educational Publishers Scholar, Warsaw 2010 – Fr. Władysław Szewczyk,
D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szysdzka, A family in the state of migrational separation. Publishers KUL, Lublin 2010, 262 pages – Fr. Józef Młyński,
A Report on the 43rd Symposium of the Psychology Section at the Faith Education Committee of the Polish Episcopate Conference – Fr. Mirosław Nowosielski

Abbreviations

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach