„Studia nad Rodziną”, 32 (2013)

„Studia nad Rodziną”, 32 (2013)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY PODSTAWOWE

ROLA WIARY W RODZINIE

Elżbieta Osewska, Wychowanie dziecka do wiary w polskiej rodzinie w kontekście współczesnej dezintegracji dzieciństwa
ks. Józef Stala, Wychowanie dziecka do wiary w rodzinie w perspektywie teologicznej
ks. Adam Skreczko, Rodzinne wychowanie nastolatka
Herman Lombaerts, Elżbieta Osewska, Współpraca między rodzinami i szkołami katolickimi w procesie wychowania religijnego
ks. Mieczysław Ozorowski, Rodzina szkołą bogatszego człowieczeństwa
ks. Krzysztof Wolski, Rodzina szkołą wiary
ks. Zdzisław Struzik, Wartość wiary w rodzinie
ks. Paweł Maciaszek, „Moje Pismo Tęcza” w służbie religijnej edukacji dzieci
Agnieszka Regulska, Rola wartości moralnych w procesie wychowania
ks. Wojciech Osial, Rola katechezy w wychowaniu do świętowania niedzieli w rodzinie
Bożena Bassa, Rodzicielstwo – między planowaniem a zawierzeniem
Anna Zygma – Krzyż znakiem wiary w nauczaniu Jana Pawła II
Magdalena Lemieszek, Wiara chrześcijańska a wolność człowieka
ks. Mirosław Brzeziński, Wiara w doświadczeniu choroby i cierpienia
ks. Sławomir Tykarski, Przykład wiary i świętości życia kapłańskiego w duszpasterstwie małżeństw

II. ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało, Adaptacja do rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego dziecka z niepełnosprawnością
ks. Mirosław Nowosielski, The traits of personality in the religious crisis (Cechy osobowości w kryzysie religijnym)
ks. Jarosław Sokołowski, Instytucja Rodziny w Prawie Kanonicznym
Bilonozhko Yevgeniy, Utylitaryzm we współczesnym rodzinnym prawodawstwie Ukrainy. Źródła i konsekwencje
Małgorzata Frąckiewicz, Stopnie pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w języku młodzieży (część II). Nazwy członków dalszej rodziny w linii prostej
Beata Pawlik, A psychological and cultural profile of the Polish consumer (Psychologiczny i kulturowy profil polskiego konsumenta)
Anna Jagusiak, Ewangeliczne relacje o pustym grobie (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11) jako fundament wiary w zmartwychwstanie Jezusa

 

III. RECENZJE, SPRAWOZDANIA, TŁUMACZENIA

J. Młyński, Wł. Szewczyk, Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej, Badania i analizy, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, 218 s. – ks. Mieczysław Ozorowski
Stefan Kardynał Wyszyński, Nauczanie o małżeństwie i rodzinie, Antologia tekstów 1925-1981, red. Z. Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, 1301 s. – ks. Mieczysław Ozorowski
D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010, 353 s. – ks. Józef Młyński
A. Lendzion, Młodzież a wartości charakterologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, 205 s. – Elwira Balcer ISSM
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, Lublin, 21 marca 2013 r. – ks. Krzysztof Smykowski
św. Tomasz z Akwinu, O artykułach wiary i sakramentach Kościoła – tłum. Paweł Milcarek

Wykaz skrótów
Informacje dla Autorów

 

CONTENTS – ENGLISH SUMMARIES

 

I. BASIC ARTICLES

THE ROLE OF FAITH IN THE FAMILY

Elżbieta Osewska – Raising the child towards faith in the Polish family in the context of the moderndisintegration of childhood
Fr Józef Stala – Raising the child towards faith in the family in the theological perspective
Fr Adam Skreczko – Education of the teenager in the family
Herman Lombaerts, Elżbieta Osewska – The cooperation between families and Catholic schools in the process of religious upbringing
Fr Mieczysław Ozorowski – The family – the school of the richer humanity
Fr Krzysztof Wolski – The Family – a School of Faith
Fr Zdzisław Struzik – The value of faith in the family
Fr Paweł Maciaszek – „Moje Pismo Tęcza” in the religious service of educating children
Agnieszka Regulska – Role of moral values in the process of education
Fr Wojciech Osial – The role of catechesis in the education towards family Sunday celebration
MagdalenaLemieszek – The Christian faith and the freedom of a human
Fr Mirosław Brzeziński – Faith in the experience of sickness and suffering
Fr Sławomir Tykarski – An example of faith and sanctity of a priest’s life in the family pastoral care

 

II. SUPPLEMENTARY ARTICLES

Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało – Adaptation to adoptive and foster parenthood of a child with a disability
Fr Mirosław Nowosielski – The traits of personality in the religious crisis
Fr Jarosław Sokołowski – The Institution of the Family in Canon Law
Bilonozhko Yevgeniy – Utilitarianism in modern Ukrainian family law. Sources and consequences
Małgorzata Frąckiewicz – Degrees of consanguinity and affinity of the familyin the language of young people (Part II). Names of the members of the immediatefamily
Beata Pawlik – A psychological and cultural profile of the Polish consumer
Anna Jagusiak – Evangelical narrations about the empty tomb (Mt 28:1-8; Mk 16:1-8; Lk 24:1-11) as the foundation of faith in the resurrection of Jesus

 

III. REVIEWS, REPORTS AND TRANSLATIONS

J. Młyński, Wł. Szewczyk, The Family Faced with the Dilemmas of Paid-Work Migration. Research andAnalysis, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, 218 pp. – Fr Mieczysław Ozorowski
Stefan Cardinal Wyszyński, Teaching about Marriage and the Family. The Anthology of Writings1925-1981, ed. Zdzisław Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, 1301 pp. – Fr Mieczysław Ozorowski
D. Niedźwiedzki, Migrations and Identity. From Theory to the Analysis of Chance, Publishing HouseNOMOS, Kraków 2010, 353 pp. – Fr Józef Młyński
A. Lendzion, Young People and the Characterological Quatities, KUL, Lublin 2012, 205 pp. – Elwira Balcer ISSM
The Report on the Nationwide Research Symposium „The Ecology of the Family In the Approach of Prof. Włodzimierz Fijałkowski”, Lublin, March 21 2013 – Fr Krzysztof Smykowski
St Thomas Aquinas, On the Articles of Faith and the Sacraments of the Church– translated by Paweł Milcarek

Abbreviations
Information for the Authors

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach