Zasady recenzowania

Zasady recenzowania artykułów
nadesłanych do „Studiów nad Rodziną”

1. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

2. Każdy artykuł przesłany do „Studiów nad Rodziną” podlega wstępnej ocenie redakcji SnR.

3. Artykuł spełniający warunki podane w „Informacji dla autorów” i pozytywnie zaopiniowany przez redakcję SnR zostaje przekazany do recenzji.

4. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.

5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

6. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji zamieszczony jest na stronie internetowej SnR.

8. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.

9. W przypadku rozbieżnych recenzji artykułu redakcja może powołać trzeciego recenzenta.

10. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.

11. Recenzje wraz z ostateczną wersją artykułów lub szczegółową odpowiedzią autora na pytania recenzenta trafiają do archiwum czasopisma.

12. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów z nim współpracujących zarówno drukiem, jak i poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej.

 

FORMULARZ RECENZJI

MODULO DELLA RECENSIONE SCIENTIFICA 

THE REVIEW OF THE SCIENTIFIC ARTICLE

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach