Zasady etyki "Studiów nad Rodziną"

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ
OBOWIĄZUJĄCE W „STUDIACH NAD RODZINĄ”
 
1. Wprowadzenie
 
1.1. Zespół redakcyjny ukazującego się od 1997 r. kwartalnika „Studia nad Rodziną”, mając świadomość odpowiedzialności akademickiej i społecznej, przykłada szczególną wagę do zachowywania standardów etycznych w tekstach naukowych, publikowanych na łamach czasopisma. Zarówno autorzy, jak i zespół redakcyjny, recenzenci, wydawcy oraz środowisko skupione wokół kwartalnika, powinni starać się o wysoką jakość swoich prac. 
1.2. Standardy etyczne i inne zasady, których celem jest zapobieganie nadużyciom na łamach „Studiów nad Rodziną” oparte są na: Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, wydanym w 2011 r. przez Comittee on Publications Ethics, dostępnym pod adresem:
https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf, jak również na Kodeksie etyki pracownika naukowego, wyd. II, uchwalonym w 2016 r. podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, dostępnym pod adresem:
 
2. Zasady dotyczące zespołu redakcyjnego
 
2.1. Zespół redakcyjny „Studiów nad Rodziną” informuje o respektowaniu zapory ghostwriting oraz honorary / guest authorship, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2.2. Redaktorzy numerów tematycznych, dobierani według wiedzy specjalistycznej z dziedzin, które reprezentują, odpowiedzialni są za wstępną ocenę nadesłanych utworów, rekomendując je lub odrzucając do procedury recenzyjnej.
2.3. O przyjęciu lub odrzuceniu tekstu decydują kwestie merytoryczne, a nie pochodzenie autora, jego przynależność etniczna, wyznanie itp.
2.4. Zespół redakcyjny zachowuje w tajemnicy dane o autorach i o recenzentach.
2.5. Wszelkie naruszenia zasad etyki publikacyjnej winny być zgłaszane do redaktora naczelnego, a rozpatrywane są na posiedzeniach zespołu redakcyjnego czasopisma.
2.6. Zasady techniczne i merytoryczne, dotyczące przesyłanych redakcji publikacji, zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma, jak również w jego wersji drukowanej.
2.7. Każdy tekst przesłany do redakcji podlega kilkuetapowemu procesowi recenzji: najpierw następuje wstępna ocena zespołu redakcyjnego „Studiów nad Rodziną”, zaś po pozytywnym zaopiniowaniu trafia do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
2.8. W wypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji, które wpłynęłyby do redakcji „Studiów nad Rodziną”, autor / autorzy zgłoszonych tekstów zostaną o nich niezwłocznie poinformowani na piśmie, z prośbą o ustosunkowanie się do nich także na piśmie. Gdy taka odpowiedź autora / autorów nie zostanie przedstawiona pisemnie, decyzją zespołu redakcyjnego informacja o naruszeniach zostaje przesłana do instytucji, do której autor afiliował swój tekst.
 
3. Zasady dotyczące autorów
 
3.1. Autorzy artykułów powinni przedstawiać oryginalne wyniki prowadzonych badań naukowych. Ich prace naukowe przekazane do publikacji na łamach „Studiów nad Rodziną” (artykuły, recenzje, sprawozdania, komunikaty itd.) winny być ich własnym wytworem.
3.2. Utwory przekazane do publikacji w „Studiach nad Rodziną” nie mogą być zgłoszone w tym samym czasie do innego czasopisma, monografii lub pracy zbiorowej. Zgłaszanie tego samego tekstu do różnych redakcji jest nieetyczne.
3.3. W przypadku wielu autorów mają oni obowiązek dokładnego określenia swojej roli w procesie autorskim przez wskazanie głównego autora, współautorów itd. oraz ich wkładu w powstanie publikacji.
3.4. Bibliografia może zawierać tylko te źródła i opracowania, które zostały rzeczywiście uwzględnione w pracy twórczej.
3.5. Autor tekstu ponosi odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel, wykresów i danych z innych źródeł).
3.6. Nieakceptowane jest publikowanie nieprawdziwych, fałszywych lub fabrykowanych wyników badań czy twierdzeń oraz manipulacja danymi i źródłami.
3.7. Autorzy zobowiązują się do rzetelnego opracowywania tekstów w oparciu o najnowsze źródła. Zawsze, gdy przywoływane są twierdzenia lub wyniki badań innych autorów, winny być opatrzone właściwym przypisem lub cytatem.
3.8. Autorzy mają prawo do uzyskania informacji dotyczących przyjętego tekstu na wszystkich etapach procesu redakcyjnego i edytorskiego.
3.9. Jeśli autor, po opublikowaniu swego artykułu, odnajdzie w nim wystąpienie istotnego błędu, winien poinformować o tym zespół redakcyjny i, w porozumieniu z nim, dokonać właściwej korekty. 
3.10. W celu uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów autor / autorzy są zobowiązani do ujawnienia redakcji wszystkich źródeł finansowania badań.
3.11. Autor / autorzy tekstu podpisują oświadczenie o autorstwie i oryginalności przekazanego do publikacji tekstu, jak również stosowną umowę wydawniczą. Za złamanie przyjętych zobowiązań odpowiada autor / autorzy, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
3.12. Nie są przewidziane honoraria za publikowane teksty. Autorzy otrzymują jeden egzemplarz autorski „Studiów nad Rodziną”.
 
4. Zasady dotyczące recenzentów
 
4.1. Recenzenci wykonują zlecone zadania dbając o ich wymiar profesjonalny i etyczny, zwłaszcza o obiektywną i sprawiedliwą ocenę tekstu, według multidyscyplinarnego profilu „Studiów nad Rodziną”.
4.2. Recenzent nie powinien przyjmować do recenzji dzieła autora, w stosunku do którego może zachodzić konflikt interesów.
4.3. W wypadku wyczerpania czasu, przeznaczonego na sporządzenie recenzji lub też braku kwalifikacji naukowych, recenzent winien niezwłocznie zgłosić to do redaktora naczelnego „Studiów nad Rodziną”, by zespół redakcyjny mógł sprawnie znaleźć inną osobę.
4.4. Redaktorzy poszczególnych numerów tematycznych kwartalnika są zobowiązani do znalezienia – w porozumieniu z zespołem redakcyjnym czasopisma – odpowiedniej liczby kompetentnych recenzentów przedstawionych do publikacji tekstów.
4.5. Zespół redakcyjny dba o to, by autorzy prac i recenzenci nie znali nawzajem swoich tożsamości, według zasady double–blind review process.
4.6. Formularz recenzji zamieszczony na stronie internetowej „Studiów nad Rodziną”: www.snr.wsr.uksw.edu.pl zawiera wyznaczniki i kryteria oceny. Recenzja ma formę pisemną, kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub odrzucenia go.
4.7. Recenzje przekazywane są autorowi / autorom prac, z ewentualną prośbą o ustosunkowanie się do nich oraz o poprawę tekstu według przekazanych zaleceń.
4.8. W przypadku rozbieżnych recenzji zespół redakcyjny może powołać trzeciego recenzenta.
4.9. Dwie negatywne recenzje skutkują odrzuceniem publikacji, o czym autor / autorzy otrzymują wiadomość na piśmie.
4.10. Wszystkie recenzje wraz z odpowiedziami autora / autorów oraz ostateczne teksty artykułów przechowywane są w archiwum czasopisma i są materiałami poufnymi.
4.11. Recenzent nie może omawiać przedstawionego tekstu z innymi osobami spoza zespołu redakcyjnego „Studiów nad Rodziną”.
4.12. Recenzent ma obowiązek powiadomić na piśmie redakcję w przypadku zauważenia podobieństwa recenzowanego tekstu do innych, gdy nie zostało to odpowiednio w nim zaznaczone. To samo dotyczy sytuacji podejrzenia plagiatu lub autoplagiatu.
4.13. Do czasu publikacji przekazany do recenzji tekst nie może być wykorzystany przez recenzenta we własnych badaniach naukowych.
4.14. Tekst pozytywnie zaopiniowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych uważany się za przyjęty do publikacji.
4.15. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji / numerów nie są jawne. Na stronie internetowej „Studiów nad Rodziną”, jak i na łamach czasopisma, do publicznej wiadomości podana jest natomiast lista wszystkich recenzentów.
 
5. Zasady dotyczące Rady Naukowej
 
5.1. Rada Naukowa ma głos doradczy dla zespołu redakcyjnego. W jej skład wchodzą cenione osoby z kraju i zagranicy, posiadające naukowy autorytet w danych dziedzinach.
5.2. Sprawa przynależności lub wycofania członkostwa danej osoby z Rady Naukowej czasopisma zarezerwowana jest dla Rady Wydziału Studiów nad Rodziną.
 
 
 
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach